Регистрация

Краен срок за регистрациите: 14 ноември 2019 г.
Всички полета са задължителни.
Благодарим Ви!

Вие предоставяте своите данни доброволно в регистрационната форма. Обработването и съхраняването на събраните от нас данни се извършва в съответствие с изискванията на Европейския съюз и българското законодателство. Данните няма да бъдат предоставени на трети лица и използвани за цели, различни от посочените в документа. Според Регламент (ЕС) 2016/679 може да промените решението си за получаване на информация от нас, да актуализирате данните си или да пожелаете заличаването им по всяко време.

Бранш (възможен е повече от един избор)

Откъде научихте за конференцията: (възможен е повече от един избор)

Гаранции за поверителност